Bu bölüm arşiv niteliğindedir. Güncel sitemiz için lütfen tıklayın.

Kılıçdaroğlu her şeyin farkında

BARIŞ YARKADAŞ

Siyasette Stratejik Planlama

ELFİN TATAROĞLU

Adalet suç işlerse!

NURHAN YÖNEZER

Amerika’da olsa... ve Rahman Altın

NECEF UĞURLU

27 Nisan 2017

 

GÜNCEL

27 Aralık 2012

Rektör için vahim iddialar

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtcephe hakkındaki iddialar belgelendi:

reklam
Saygı ÖZTÜRK / Sözcü - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtcephe iki makam aracı varken 800 bin TL’ye üçüncüyü almış!

Akdeniz Üniversitesi rektörüyle ilgili bu iddiayı CHP’li Cihaner gündeme getirdi. Meclis’e üniversitedeki yolsuzlukları soran Cihaner, “Davalara niye hep aynı heyet bakıyor” dedi
Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. İs­ra­fil Kurt­cep­he hak­kın­daki yol­suz­luk id­di­ala­rı Mec­li­s’­e ta­şın­dı. Rek­tö­rün, iki ma­kam oto­mo­bi­li bu­lun­ma­sı­na rağ­men pi­ya­sa­da de­ğe­ri 800 bin li­ra­ olan Audi A8 oto­mo­bil al­dı­ğı, üni­ver­si­te ile il­gi­li da­va­la­rın hep ay­nı mah­ke­me­ye düş­tü­ğü ve so­ruş­tur­maları yü­rü­ten savcının üni­ver­si­te mi­sa­fir­ha­ne­sin­de kal­dı­ğı öne sü­rül­dü. İd­di­ala­rın sa­hi­bi CHP Mil­let­ve­ki­li İl­han Ci­ha­ner, ko­nuy­la il­gi­li Mec­li­s’­e bir so­ru öner­ge­si ver­di.

“Keyfi uygulama var”


Ba­zı üni­ver­si­te­ler­de ina­nıl­maz bir bi­çim­de key­fi uy­gu­la­ma­lar ol­du­ğu­nu, aka­de­mik per­so­ne­lin yok sa­yıl­dı­ğı­nı, uz­man­lı­ğa önem ve­ril­me­di­ği­ni, “yan­da­ş” ola­rak bi­li­nen ki­şi­le­re 3-4 gö­rev ve­ril­di­ği­ni be­lir­ten Ci­ha­ner, üni­ver­si­te­ler­le il­gi­li ay­rın­tı­lı ça­lış­ma­lar ya­pıl­dı­ğı­nı an­lat­tı. Ci­ha­ner, Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şe­k’­in şu so­ru­la­ra ya­nıt ver­me­si­ni is­te­di:

“İhale kanuna aykırı yapıldı”

Ü­ni­ver­si­te­ye ait OL­Bİ­A çar­şı­sı ka­nu­na ay­kı­rı ola­rak ni­çin pa­zar­lık usu­lü ile ki­ra­lan­mış­tır? Ki­ra­la­ma be­de­li ra­yi­ce gö­re çok aşa­ğı ger­çek­leş­ti­ği hal­de ni­çin so­ruş­tur­ma açıl­ma­mış­tır? İha­le­yi alan fir­ma or­tak­la­rı ile üni­ver­si­te yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ak­ra­ba­lık ba­ğı var mı­dır? Rek­tör­lük ma­ka­mı­na ait 2005 mo­del Vol­vo ve 2009 mo­del Mer­ce­des mar­ka araç var­ken Au­di A8 mar­ka pi­ya­sa de­ğe­ri en az 800 bin li­ra olan ma­kam ara­cı­nın alın­ma­sı, bi­li­me ve araş­tır­ma­ya ay­rıl­ma­sı ge­re­ken kay­nak­la­rın ki­şi­sel sal­ta­na­ta ay­rıl­ma­sı an­la­mı­na gel­mez mi? Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si rek­tö­rü­nün ar­sa sa­tıp ev al­dı­ğı bir fir­ma­ya üni­ver­si­te­nin in­şa­at iha­le­le­ri­ni ver­di­ği doğ­ru mu­dur?

“Savcı misafirhanede mi kalıyor?”


Rek­tör­lük­le il­gi­li ba­zı so­ruş­tur­ma­la­rı yü­rü­ten C.Sav­cı­sı­’nın rek­tör­lük mi­sa­fir­ha­ne­sin­de kal­dı­ğı id­di­a edil­mek­te­dir. Doğru mudur? Üni­ver­si­te aley­hi­ne açı­lan ida­ri da­va­la­rın ay­nı mah­ke­me­ye düş­tü­ğü ve bu mah­ke­me­de gö­rev­li ha­kim­ler­le, Tek­no­kent Hu­kuk Mü­şa­vi­ri­’nin ak­ra­ba­lık ba­ğı­nın ol­du­ğu id­di­a edil­mek­te­dir. Üni­ver­si­te aley­hi­ne açı­lan ida­ri da­va­la­rın mah­ke­me­le­re gö­re da­ğı­lı­mı na­sıl­dır? Bu iddiaları Rek­tör Kurt­cep­he’ye sorduk. Ancak konuşmak istemedi.

BELGELERİYLE VAHİM İDDİALAR


Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe hakkında 'Rektörülük Konutu' için yaptığı harcamalar, ihalelerde yolsuzluk, tehdit ve sahtekarlık gibi vahim iddialar var.

Akdeniz Üniversitesi’ndeki skandal boyutundaki iddialar, Antalya’nın yerel gazetelerinden Bizim Antalya gazetesinin yayımladığı belgelerin ardından ortaya çıktı.

VARAN-1

İddialara göre, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Kurtcephe’nin, 2006 yılında silahlı çatışma yaşadığı hasmına üniversite içerisindeki Olbia Çarşısı’nın iki dönemdir işletmesini verdiği ortaya çıktı. İhale sırasında rektörün izne ayrılması kafaları karıştırırken, ihaleyi alan firmanın sözleşmedeki maddelere uymadığı belgelendi.

SİLAHLI ÇATIŞMA2006 yılında Anadolu Ajansı imzası ile tüm gazetelere bir haber düştü. Haber, “Antalya’da silahlı kavga: 4 yaralı” başlığı ile gazetelerde yerini aldı. Haberin içeriğinde, “Ulusoy Caddesi Menzil Siteleri önünde kavga etmeye başlayan Hayrettin Y, Ümit T. ile İsmail K. ve İsrafil Kurtcephe, birbirlerine yanlarında bulundurdukları tabanca ve bıçakla saldırdı. Olayda İsmail K’nın tabancasından çıkan kurşunla yaralanan Hayrettin Y. ile damadı olduğu öğrenilen Ümit T, Antalya Devlet Hastanesi’nde, İsmail K. ve İsrafil Kurtcephe ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavganın alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığının belirlendiğini bildirdi” diye açıklama yer aldı.

İHALE ÇATIŞTIĞI KİŞİYE

O dönemler öğretim görevlisi olan İsrafil Kurtcephe, rektör olduktan sonra üniversitenin Olbia Çarşısı’nın 2009 yılında yapılan ihalesinde ise çarpıcı gelişmeler yaşandı. Adana firması olan İnan Gıda ve Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti. ihaleye girmek ve tüm işleri yürütmesi için İsmail Koç’a yani 2006 yılında Kurtcephe ile silahlı çatışmaya giren kişiye vekaletname verdi.

NEDEN İZNE AYRILDI?

İhalenin gerçekleştiği tarihte Rektör Prof. Dr. Kurtcephe yıllık izne ayrılarak vekaleti Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muharrem Certel’e devretti. 4 firmanın katıldığı ihalede en yüksek teklifi veren İnan Gıda yıllık 405 bin lira ile ihaleyi 3 yıllığına kazandı. İhale sürecinde Rektör Kurtcephe’nin izne ayrılması da akıllarda soru işareti bıraktı.SÖZLEŞMEYE UYULMADI

Bin 793 metrekarelik alanı yıllık 405 bin lira kira bedeli ile işletme hakkı kazanan İnan Gıda ile üniversitenin yaptığı sözleşmede ortak alanlardaki temizlik, bakım, onarım gibi işlerde iki erkek, iki bayan işçinin bir adet de çarşı yöneticisinin sürekli olarak çalıştırılması maddesi yer aldı. Fakat firmanın SSK dökümleri incelendiğinde 5 kişi değil, iki, bazen üç, bazı dönemlerde de en fazla 4 kişi çalıştırdığı ortaya çıktı. Firmanın sözleşme şartlarına uymadığı halde ne hikmet ise sözleşmesi iptal edilmedi. İnan Gıda bir ay önce aynı ihaleyi ikinci kez kazandı.

KİRALANAN ALAN ARTTI

İnan Gıda’nın sözleşmesi bittikten sonra Olbia Çarşısı yeniden ihaleye çıkarıldı. 14 Kasım 2012 tarihinde yapılan ihaleyi yine İnan Gıda kazandı. Üstelikte bu sefer bin 793 metrekarelik kapalı alana, bin 382 metrekare açık alan da ilave edildi. 3 yıllığına kiralanan geniş alanın kira bedeli ise yıllık 515 bin lira olarak belirlendi. Sözleşmede yine 5 kişinin çalıştırılması koşulu yer alırken, İnan Gıda’nın ihaleden önceki bildiriminde sigorta kayıtlarında sadece iki kişinin yer alması dikkatlerden kaçmadı.

VARAN-2

Akdeniz Üniversitesi’nde yaşanan skandallardan ikincisi ise ‘Rektörlük Konutu’na yapılan harcamalar. 100 bin TL’yi geçen yenileme çalışmasında konut için harcanan para ‘lüks’ terimini biraz geride bırakıyor.

REKTÖRÜN LÜKS KONUTU

Akdeniz Üniversitesi’nin bütçesi ile Rektör İsrafil Kurtcephe’nin lojmanına alınan eşyalar akıllara durgunluk veriyor. 2008 yılında rektörlük konutu 100 binin üzerinde harcanan bir rakam ile sil baştan yeniden yaratıldı. Rektör Kurtcephe ismine düzenlenen zimmet fişlerinde 5 adet uydu alıcısı, 6 tane misafir konaklama ve barınma amaçlı mobilyalar, 5 tane ipek halı, 7 tane yün halı bulunuyor.AVİZE DÜŞKÜNÜ

Rektör adına yapılan zimmet listesinde 13 tane de avizenin yer alması dikkatlerden kaçmadı. Alarko kombinin yer aldığı rektörlük konutunda koltuklar, sehpalar, çeşit çeşit yemek takımları da bulunuyor. Rektörlük konutuna yapılan alışveriş listesinde 4 adet yatak ve baza, ekstradan koltuk takımları da var.

DOLAPLAR DA YENİLENDİ

2009 yılındaki zimmet fişinde tezgah dolaplarının da bulunması, rektörün mutfağını da tepeden tırnağa yenilediğinin göstergesi. Yatakların yanı sıra zimmet fişinde 3 adet de diğer yatma amaçlı mobilyaların olması da dikkat çekiyor.

MUTFAK ŞAHANE!

Rektörlük konutuna 2009 yılında alınanlar arasında daha neler yok ki? Zemin süpürme makineleri, çamaşır yıkama makineleri, bulaşık yıkama makineleri, ütü ve pres makineleri, buzdolapları, ocaklar, elektrikli tost makineleri, fritözler, blenderler, meyve sıkacakları, davlumbazlar, çöp öğütme makineleri, su ısıtıcıları ve soğutucuları, pişirme setleri, fırın setleri, 6 adet misafirhane mobilyaları.

TELEVİZYON ZENGİNİ

Konuttan ziyade bir otel zenginliği içindeki evde televizyon zenginliği de yaşanıyor. 6 adet LCD TV’nin bir konutta bulunması kafalarda soru işaretleri bıraktı.

KAÇ PARA ÖDENDİ?

Rektörlük konutuna alınan malzemelerle ilgili olarak 5. 12. 2008 tarihinde 23 bin 165 lira ödeme yapıldı. Bu ödemeden sadece 17 gün sonrası ise boy boy LCD televizyonlar, mutfak malzemeleri için üniversitenin bütçesinden 27 bin 934 liralık bir ödeme daha gerçekleştirildi. 2008’de yapılan üçüncü ödemede yataklar ve koruyucuları için 7 bin 500 lira, LCD sehpaları, şifreli kasa ve sehpalar için çıkarılan ayrı bir ödenek ile 6 bin 898 liralık bir ödeme daha gerçekleştirildi. Aralığın 22’sindeki 2 bin 254 liralık ödeme ise avizeler için yapıldı.

HALILARA NE KADAR ÖDENDİ?

Rektörlük konutuna 30 Aralık 2008 tarihinde alınan 5 ipek, 7 yün halı için ise tam 13 bin 616 liralık ödeme yapılırken, 2008 yılında üniversitenin bütçesinden alınan ev eşyalarının tutarı akıllarda soru işareti bıraktı.

REKTÖR SUSKUN KALDI

Konu ile ilgili olarak ulaşmak istediğimiz Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcehpe, sessizliğini korudu. Aramalarımıza cevap veren Rektörlük Özel Kalem Müdürü Teoman Kulaksız, rektör Kurtcephe’nin sorulara yanıt vereceğini belirtti ancak Kurtcephe iki gün beklememize rağmen herhangi bir açıklama yapmadı.

Lütfen tüm alanları doldurun. Girdiğiniz bilgiler kesinlikle yayınlanmayacak, başka bir amaçla kullanılmayacaktır.
Lütfen tüm alanları doldurun. E-mail adresiniz kesinlikle yayınlanmayacak, başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

Ayla
18 Ocak 2013 23:47

11/01/2013 Radhak'lerin YÖK'ten aşırdıkları ile Akdeniz üniversitesi Rektörü İsrafil KURTCEPHE hakkında, Cumhuriyet savcılığı soruşturma izni istediğini öğrenmiş bulunmaktayız. şuan savcılıkca sorgulanmayı bekleyen bir şüphelidir, potansiyel olarak suçlanmaktadır, kendisini aklayana kadar bu görevi ne hukuken nede etik olarak yürütmesi mümkün değildir, derhal görevden el çektirilmeli veya istifa etmelidir. Soruşturmanın selemati ve delillerin karartılması ihtimali söz konuudur.

cevdet bozkurt
28 Aralık 2012 11:44

Vah sahipsiz memleketim vah!

Sn Cihaner neden hapse atıldı?

İmar kirliliğinden!

İmar kirliliği denilen şey,adliye sarayı lojmanlarına yaptırılan uyduruk bir çardak!!!

Sn Cihaner tebrikler...

aa
27 Aralık 2012 17:52

ISTE NEDEN ODTÜ,ye SALDIRIYORLAR
YA BUNUN GIBI HIRSIZDIR
YA 92 KISININ KATILIDIR
VEYA BIZIM BILMEDIGIMIZ BIR CIKARI VARDIR


ODTÜ’ye saldıran AKP rektörlerinden olan Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Adem Esen


KONYA
Selçuklu Belediye Başkanı olduğu dönemde 92 kişiye mezar olan Zümrüt Apartmanı'yla ilgili ODTÜ rapor hazırlamış, belediyeyi suçlamış

92 kişi hayatını kaybetmis
Rektör Adem Esen'i Türkiye, Konya'daki Zümrüt Apartmanı faciasıyla tanıdı. 2 Şubat 2004 akşamı, Konya'nın Selçuklu İlçesi'ndeki 'Zümrüt Sitesi' yıkıldı. 92 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Olay Türkiye tarihine 'katliam' olarak geçti çünkü binayı yapandan denetleyene kadar herkes görevini savsaklamıştı. Başbakan Erdoğan 'Sorumlular hesap verecek' açıklaması yaptı. İşte o dönemde Adem Esen basının karşısına çıkıp 'belediyenin suçlu olmadığını' söylüyordu. İşte bu dönemde ODTÜ de konuyla ilgili bir rapor hazırladı. Binanın çöküş nedenlerinin ayrıntılarıyla anlatıldığı raporda 'İmalat ve projeyle ilgili belediyenin denetim mekanizmaları bir formaliteden ibaret kalmıştır'http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/odtuye-saldiran-rektorun-derdi-anlasildi-haberi-65058

Çalıkuşu
27 Aralık 2012 16:55

GG/ GÜNCEL/ Rektör çatışmayı yalanladı

Biraz önce sözünü ettiğim haber.

Çalıkuşu
27 Aralık 2012 16:52

ayhan'a,

İsmi açık verilmiş, verilmemiş bir yana, İsrafil Kurtcephe, kavga olayını yalanlamış.
Diğer yazılanları yalanlamaması, harcamalar ile ilgili iddiaları kabullendiği anlamına gelir.

Tüm Yorumlar (14)

GÜNCEL KATEGORİSİNDEKİ DİĞER HABERLERİMİZ