Bu bölüm arşiv niteliğindedir. Güncel sitemiz için lütfen tıklayın.

Kılıçdaroğlu her şeyin farkında

BARIŞ YARKADAŞ

Siyasette Stratejik Planlama

ELFİN TATAROĞLU

Adalet suç işlerse!

NURHAN YÖNEZER

Amerika’da olsa... ve Rahman Altın

NECEF UĞURLU

25 Nisan 2017

 

MEDYA

24 Mayıs 2013

Sözcü'den meydan okuma

Sözcü gerçek tirajların açıklanması için çağrı yaptı.

reklam
Sözcü Gazetesi hükümete yakın gazetelerin ücretsiz dağıtım yaparak tirajlarını yüksek gösterdiğine dikkat çekerek tirajların denetlenmesini istedi.

İşte o deklarasyon:

SÖZCÜ, temiz basın için çağrı yapıyor… Gazetelerin satışları, tıpkı Avrupa’daki gibi bağımsız denetimden geçsin, böylece reklam verenler ve halk kandırılmasın!

SA­DE­CE ha­ber ve­ren SÖZ­CÜ Ga­ze­te­si, haf­ta­lık or­ta­la­ma 300 bin sa­tış ra­ka­mı­na ulaş­tı. Bu sa­de­ce ba­yi sa­tı­şı… Ya­ni SÖZ­CÜ oku­ru, her gün ba­yi­si­ne gi­dip 50 ku­ruş ve­ri­yor ve ga­ze­te­si­ni satın alı­yor. SÖZ­CÜ­’nün ba­yi sa­tı­şı dı­şın­da bir sa­tı­şı yok.

Kan­dı­rı­yor­lar

Pe­ki di­ğer ga­ze­te­ler­de du­rum na­sıl? Söy­le­ye­lim. Di­ğer ga­ze­te­ler ar­tık pro­mos­yon tut­ma­dı­ğı ve ik­ti­dar yan­lı­sı ya­yın yap­tık­la­rı için oku­yu­cu­lar­dan pek rağ­bet gör­mü­yor­lar. Bu ga­ze­te­le­rin açık­la­dık­la­rı sa­tış ra­kam­la­rı, ba­yi-abo­ne­lik-spon­sor­luk sa­tı­şı ve be­da­va da­ğı­tım­dan olu­şu­yor. Ger­çek ba­yi sa­tı­şı ise bi­lin­mi­yor. Böy­le­ce okur­lar ve rek­lam ve­ren­ler kan­dı­rı­lı­yor.

Şef­faf­lık yok

Ba­yi sa­tı­şı az olan ga­ze­te­ler, çok sat­mış gi­bi gös­ter­mek için ti­raj­la­rı­nı şi­şi­ri­yor. Amaç­la­rı rek­lam pas­ta­sın­dan da­ha faz­la fay­da­lan­mak. Çün­kü bi­li­nen bir ger­çek var ki; çok sat­tı­ğı­nı id­di­a eden ba­zı ga­ze­te­le­rin as­lın­da ba­yi sa­tış­la­rı çok dü­şük. Bun­lar bin­ler­ce ko­nut­luk si­te­ler­de, ucuz­luk mar­ket­le­rin­de, fast-fo­od­lar­da, ben­zin­ci­ler­de, has­ta­ne­ler­de hal­ka üc­ret­siz ola­rak ga­ze­te da­ğı­tı­yor. Ay­rı­ca şef­faf ol­ma­yan abo­ne­lik sis­te­mi de uy­gu­lu­yor. Böy­le­ce sa­tış ra­kam­la­rı ger­çe­ğe uy­gun ol­ma­yan şe­kil­de yük­se­li­yor.

SÖZ­CÜ­’den çağ­rı

Türk ba­sı­nı­nın say­gın­lı­ğı­na göl­ge dü­şü­ren bu so­ru­nun or­ta­dan kalk­ma­sı için SÖZ­CÜ, tüm ba­sı­na, ta­ri­hi bir çağ­rı­da bu­lu­nu­yor. Ga­ze­te sa­tış­la­rın­da­ki şa­ibe­nin or­ta­dan kalk­ma­sı için tıp­kı Av­ru­pa­’da ol­du­ğu gi­bi ti­raj de­ne­ti­mi ya­pıl­sın. Ba­ğım­sız bir ku­ru­lu­şun ya­pa­ca­ğı bu de­ne­tim­le ga­ze­te­le­rin ba­yi, abo­ne ve spon­sor­luk sa­tış­la­rıy­la be­da­va da­ğı­tım­la­rı tek tek be­lir­len­sin ve ka­mu­oyu­na açık­lan­sın.