Bu bölüm arşiv niteliğindedir. Güncel sitemiz için lütfen tıklayın.

Kılıçdaroğlu her şeyin farkında

BARIŞ YARKADAŞ

Siyasette Stratejik Planlama

ELFİN TATAROĞLU

Adalet suç işlerse!

NURHAN YÖNEZER

Amerika’da olsa... ve Rahman Altın

NECEF UĞURLU

28 Nisan 2017

 

GÜNCEL

28 Ekim 2013

'Balyoz kararına itiraz et!'

Kanadoğlu’ndan Yargıtay Başsavcısı’na tarihi çağrı:

reklam
Saygı ÖZTÜRK / SÖZCÜ - ‘Yargı bağımsız olmalı’ diyen Kanadoğlu, “Bu kadar eleştiriye rağmen Başsavcılık sessiz kalırsa, Yargıtay daha çok yara alır. Başsavcıya bu yüzden önemli görev düşüyor” dedi.

Yar­gı­tay Onur­sal Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı ve Türk Hu­kuk Ku­ru­mu Baş­ka­nı Sa­bih Ka­na­doğ­lu, Bal­yoz Da­va­sı­’n­da mah­ke­me­nin adil ol­ma­dı­ğı­nı, adil ol­ma­yan mah­ke­me­den de adil ka­rar çık­ma­sı­nın bek­le­ne­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di.

‘237 mahkumiyet’


Bal­yoz ka­ra­rı­na dö­nük bu ka­dar eleş­ti­ri­ye rağ­men Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’nın ses­siz ka­la­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­ten Ka­na­doğ­lu, “Ak­si hal­de Yar­gı­tay da­ha çok ya­ra alır. Baş­sav­cı­ya bu yüz­den önem­li gö­rev dü­şü­yo­r” de­di. Bal­yoz Da­va­sı­’n­da hak­la­rın­da mah­ku­mi­yet ve­ri­len 237 as­ker için Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı­’nın, Ce­za Ge­nel Ku­ru­lu­’na iti­raz et­me­si­ni öner­di. Ka­na­doğ­lu, “Bu ka­dar eleş­ti­ri­ye rağ­men Baş­sav­cı­lık ses­siz ka­lır­sa, Yar­gı­tay da­ha çok ya­ra alı­r” di­ye ko­nuş­tu. Sa­bih Ka­na­doğ­lu, ül­ke­miz­de yar­gı­nın ta­raf­sız ola­bil­me­si için “ba­ğım­sı­z” ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

‘Görevi içerisinde’

Yar­gı ba­ğım­sız ol­ma­dı­ğı için ta­raf­sız­da ola­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­ten Ka­na­doğ­lu, SÖZ­CÜ­’ye şun­la­rı söy­le­di: “Yar­gı­tay 9. Ce­za Da­ire­si­’nin ka­ra­rı­na kar­şı­lık, Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı da Ce­za Ge­nel Ku­ru­lu­’na iti­raz ede­rek, bu ka­ra­rın ye­ni­den ge­nel ku­rul­da in­ce­len­me­si­ni sağ­la­ma­lı­dır. Ka­ra­rın, teb­liğ­na­me­ye uy­gun çık­ma­sı, iti­ra­zın ya­pıl­ma­sı­na en­gel de­ğil­dir. Ge­rek ka­mu­oyu­nu tat­min et­mek, ge­rek­se bü­tün ce­za da­ire­le­ri­nin baş­kan ve üye­le­ri­nin de ka­tı­la­ca­ğı bir ku­rul­da ye­ni­den in­ce­len­me­si­ni de sağ­la­mak ge­re­ki­yor. Bu Yar­gı­tay Baş­sav­cı­sı­’nın so­rum­lu­lu­ğu ve gö­re­vi içe­ri­sin­de­dir.”

‘Özel mahkeme hata’

Ka­na­doğ­lu, Özel Yet­ki­li Mah­ke­me­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı­na rağ­men, elin­de­ki da­va­la­rı so­nuç­lan­dır­mak­la gö­rev­len­di­ril­me­si­nin de bü­yük ha­ta ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ka­na­doğ­lu şöy­le konuştu: “Su­çun ni­te­len­di­ril­me­si­nin ve ce­za­lan­dır­ma ya­pıl­ma­sı­nın ön­ce­sin­de adil yar­gı­lan­ma­nın var olup ol­ma­dı­ğı in­ce­len­me­si ge­re­ği ye­ri­ne ge­ti­ril­me­miş­tir.”

‘Tek kişi yönetimi’


Hü­kü­me­tin de­mok­ra­tik­leş­me adı al­tın­da­ki pa­ke­ti­nin de de­mok­ra­tik­leş­mey­le il­gi­si­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı­ kay­de­den Ka­na­doğ­lu, şun­la­rı söy­le­di: “Pa­ke­tin­den için­den yi­ne tür­ban çık­tı. Çün­kü, Tür­ki­ye­’de tür­ba­nın oy ka­zan­dır­dı­ğı bi­li­nir. Ül­ke tek ki­şi yö­ne­ti­mi­ne gö­tü­rül­mek is­te­ni­yor. Ya­sa­ma, yü­rüt­me, yar­gı da bu­nun için­de.”